Ethiopia Business Information | Page 7 | Never Miss Anything!

በአዲስ አበባ ከተማ የአስራ ሰባተኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ

ወደ የጨረታዎች ዙር ዝርዝር ማውጫ ለመመለስ! ጥቅምት 3 /2ዐዐ8 ዓ.ም መውጣቱና ጥቅምት 19፣22 እና 23/2ዐዐ8 ዓ.ም በይፋ ተከፍቶ አሸናፊዎች መለየታቸው ይታወቃል ስለዚህ ከዚህ በታች ስማችሁ የተዘረዘረ

Read more
አበባ ከተማ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የአስራ ስድስተኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ አስራ ስድስተኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ ቅድመ ክፍያ በ% የቦታው አድራሻ የቦታው ስፋት የቦታው ኮድ

Read more


በአዲስ አበባ ከተማ የአስራ ስድስተኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ

ወደ የጨረታዎች ዙር ዝርዝር ማውጫ ለመመለስ! በአዲስ አበባ ከተማ የአስራ ስድስተኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ 04/13/2ዐዐ7 ዓ.ም መውጣቱና  20 እና 21/01/2ዐዐ8 ዓ.ም

Read more


አበባ ከተማ በቦሌ ክፍለ ከተማ የአስራ አምስተኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ አስራ አምስተኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ ቅድመ ክፍያ በ% የቦታው አድራሻ የቦታው ስፋት የቦታው ኮድ

Read more


አበባ ከተማ በኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ የአስራ አምስተኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ አስራ አምስተኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ ቅድመ ክፍያ በ% የቦታው አድራሻ የቦታው ስፋት የቦታው ኮድ

Read more


በአዲስ አበባ ከተማ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የአስራ አምስተኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ አስራ አምስተኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ ቅድመ ክፍያ በ% የቦታው አድራሻ የቦታው ስፋት የቦታው ኮድ

Read more


በአዲስ አበባ ከተማ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የአስራ አምስተኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ አስራ አምስተኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ ቅድመ ክፍያ በ% የቦታው አድራሻ የቦታው ስፋት የቦታው ኮድ

Read more


በአዲስ አበባ ከተማ የአስራ አምስተኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ

ወደ የጨረታዎች ዙር ዝርዝር ማውጫ ለመመለስ! በአዲስ አበባ ከተማ የአስራ አምስተኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ 27/10/2ዐዐ8 ዓ.ም መውጣቱና  15፣16፣17 እና 20/11/2ዐዐ8 ዓ.ም በይፋ

Read more


በአዲስ አበባ ከተማ በኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ የአስራ አራተኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ አስራ አራተኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! በኮልፌ ቀራንዮ ክ/ከተማ 14ኛ ዙር ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ

Read more


በአዲስ አበባ ከተማ በጉለሌ ክፍለ ከተማ የአስራ አራተኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ አስራ አራተኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! በጉለሌ ክ/ከተማ 14ኛ ዙር ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ ቅድመ

Read more